Edip Hârabi

Edip Harâbi benim çok sevdiğim bir baba. Burada onun bazı şiirlerini paylaşmak istiyorum.1.Ey Zahid Şaraba

Ey zahid şaraba eyle ihtiram
Müslüman ol, terk et bu kîl ü kali
Ehline helaldir, na ehle haram
Biz içeriz, bize yoktur vebali

Sevaba girmek çün içeriz şarap
İçmezsek oluruz düçar-ı azap
Senin aklın ermez, bu başka hesap
Meyhanede bulduk biz bu kemali

Kandil geceleri kandil oluruz
Kandilin içinde fitil oluruz
Hakkı göstermeye delil oluruz
Fakat kör olanlar görmez bu hali

Sen münkirsin, sana haramdır bade
Bekle ki içesin öbür dünyada
Bahs açma Harâbi bundan ziyade
Çünkü bilmez haram ile helali.

*kîl ü kal: dedikodu
ehil: bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap
na ehil: ehil olmayan
düçar-ı azap: azaba yakalanmış, tutulmuş
bade: şarap, içki


--------------------------------------------------------


2. Vahdetname

Daha Allah ile cihan yok iken
Biz anı var edip, ilan eyledik
Hakka layık hiçbir mekan yok iken
Hanemize aldık, mihman eyledik

Kendisinin henüz ismi yok idi
İsmi şöyle dursun, cismi yok idi
Hiçbir kıyafeti, resmi yok idi
Şekil verip tıpkı insan eyledik

Allah ile işte burda birleştik
Nokta-i Amaya girdik, yerleştik
Sırr-ı Künt-ü Kenzi orda söyleştik
İsm-i Şerifini "Rahman" eyledik

Aşikar olunca zat-ü sıfatı
"Kûn!" dedik, var ettik bu semavatı
Birlikte yarattık hep kainatı
Nam ü nişanını cihan eyledik

Yerleri gökleri yaptık yedi kat
Altı günde tamam oldu kâinat
Yarattık içinde bunca mahlûkat
Erzakını verdik, ihsan eyledik

Asılsız fasılsız yaptık cenneti
Huri gılmanlara verdik ziyneti
Türlü vaadlerle her bir milleti
Sevindirip şâd ü handan eyledik

Bir cehennem kazdık gayetle derin
Laf ateşi ile eyledik tezyin
Kıldan gayet ince, kılıçtan keskin
Üstüne bir köprü mizan eyledik

Gerçi kûn emriyle var oldu cihan
Arş-ı Kürs'ü gezdik durduk bir zaman
Boş kalmasın diye bu kevn ü mekân
Ademin halkını ferman eyledik

İrfan olan bilir sırr-ı müphemi
İzhar etmek için İsm-i Âzamı
Çamurdan yoğurduk yaptık Âdem'i
Ruhumuzdan bir ruh revan eyledik

Âdem ile Havva birlik idiler
Ne güzel bir mekan bulduk dediler
Cennetin içinde buğday yediler
Sürdük bir tarafa puyan eyledik

Adem ile Havva'dan geldi çok insan
Nebiler veliler oldu nümayan
Yüzbin kere doldu boşaldı cihan
Nuh Naciyullah'a tufan eyledik

Salih'e bir deve eyledik ihsan
Kayanın içinden çıktı nâgehan
Pek çokları buna etmedi iman
Anları Hak ile yeksan eyledik

Bir zaman Eshab-ı Kehf'i uyuttuk
Hazret-i Musa'yı Tur'da okuttuk
Şit'i çulha yaptık, bezler dokuttuk
İdris'e biçtirip kaftan eyledik

Süleyman'ı Dehr'e sultan eyledik
Eyyub'a acıdık, derman eyledik
Yakub'u ağlattık, nâlan eyledik
Musa'yı Şuayb'a çoban eyledik

Yusuf'u kuyuya attırmış idik
Mısır'da kul diye sattırmış idik
Zeliha'yı ona çattırmış idik
Zellesinden bend-i zindan eyledik

Davut peygambere çaldırdık udu
Kazadan kurtardık Lût ile Hûd'u
Bak ne hale koyduk nar-ı Nemrud'u
İbrahim'e bağ-u bostan eyledik

İsmail'e bedel cennetten kurban
Gönderdik şâd oldu Halil-ür-Rahman
Balığın karnını bir hayli zaman
Yunus Peygambere mekân eyledik

Bir mescide soktuk Meryem Ana'yı
Pedersiz doğurttuk orda İsa'yı
Bir ağaç içinde Zekeriyya'yı
Biçtirip kanına rizan eyledik

Beyt-i Mukaddes'te, Kudüs şehrinde
Nehr-i Şeria'da, Erden nehrinde
Tathir etmek için günün birinde
Yahya'yı, İsa'yı üryan eyledik

Böyle cilvelerle vakit geçirdik
Bu enbiya ile çok iş bitirdik
Başka bir Nebiyyi Zişân getirdik
Anın her nutkunu Kur'an eyledik

Küffarı Kureyşi ettik bahane
Muhammed Mustafa geldi cihane
Halkı davet etmek için imane
Murtaza'yı ona ihvan eyledik

(?)
Ana kıyas olmaz asla bir nebi
Nebiler şahıdır Hakk'ın habibi
Biz anı Nebiyyi İhsan eyledik

Hak ile biz işte burada birleştik
Kab-i Kavseyn'e gittik yerleştik
O makamda pek çok muhabbet ettik
Leylet'el esrarı seyran eyledik

Bu sözleri sanma her insan anlar
Kuş dilidir, bunu Süleyman anlar
Bu sırr-ı müphemi, ârifan anlar
Çünkü cahillerden pinhan eyledik

Hak ile hak idik biz ezelide
Ta Ruz-i Elest'te, Kâlû Beli'de
Mekan-ı Hüda'da, Bezm-i Celi'de
Cemalini gördük, iman eyledik

Vahdet alemini bilmeyen insan
İnsan suretinde kaldı bir hayvan
Bizden ayrı degil Hazret-i Sübhan
Bunu Kur'an ile âyan eyledik

Sözlerimiz bizim pek muhakkaktır
Doğan ölen yapan bozan hep Hak'tır
Her nereye baksan Hakk-ı Mutlak'tır
Ahvâl-i vahdeti beyan eyledik

Vahdet sarayına girenler için
Hakkı hakkel-yakîn görenler için
Bu sırrı Harâbi bilenler için
Birlik meydanında cevlan eyledik

*mihman: misafir
Nokta-i Âma:
Künt-ü Kenz:"küntü kenzen mahfiyyen fehalaktü'l halka liya'rifûnî"
"ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bunun için kainatı
yarattım."
Kün!: Ol!
şâd ü handan: mutlu, mesut, sevinçli
tezyin: süslemek
kevn ü mekan: alem ve mekan
sırr-ı müphemi: aşikar olmayan sır


--------------------------------------------------------


3.Kızılbaş

Döktüğüm kanlı gözyaşım, ey peri didem bilir
Gamzen okun yarasını sızlayan sinem bilir

Bade-i aşka Lokman gelse de bulamaz deva
Derd-i aşka var mıdır dünyada bir melhem bilir

Biz harabatız deyi, vaiz ne bilsin ta'n eder
Terk-i dünya lezzetini İbrahim Ethem bilir

Bi-peder derler Mesih'e, belli Ruhullah imiş
Kimseler bilmez, o sırr-ı müphemi bir Meryem bilir

Biz ne buğdayı akleder, ne huri gılman isteriz
Cennetin derdi belasın Hz. Adem bilir

Sofu-yu ahmak ne bilsin, Künt-ü Kenz esrarını
Kendin akıl kıyas eder bizleri sersem bilir

Bâb-ı Haydar'dan başka bâba ben etmem iltica
Ey Harâbi ben Kızılbaş olduğumu âlem bilir


--------------------------------------------------------


4.Mecma-ül Bahreyn

Mecma-ül Bahreyne vardığım zaman
Hızrı bulup candan kölesi oldum
Ledün ilmin bana eyledi ihsan
Sırr-ı sırrullahın tamamı oldum

Can kulağı ile beni dinleyin
Ey ârifler ehl-i Hakka söyleyin
Birleşerek beni tavaf eyleyin
Çünkü lâmekanın mekanı oldum

Her bir tarikattan istifa ettim
Tarik-i Hudaya iltica ettim
Ey Harâbi Hakka iktida ettim
Şükür Bektaşiyyül-Melami oldum


--------------------------------------------------------


5.Divançe-i Edip Harâbi


Peder ve validem oldu bahane
Meracel Bahreyni yeltegiyane
Bin ikiyüz altmış dokuzda kane
Eriştim zahiren geldim cihane

Berzahtan kurtuldum çıktım aradan
On yedi yaşında doğdum anadan
Muhammed Ali Hilmi Dede Baba'dan
Çok şükür hamdolsun geldim imkane

Namım Edip idi Harâbi oldum
Erenlerin ayak turabı oldum
Hakk'ın bir mukaddes kitabı oldum
Aşkolsun okuyan ehl-i irfane


--------------------------------------------------------


6.Ey Zahid


Ey zahid sen bizi sanma günahkar
Günahımız yoktur, sevabımız var
Gördüğümüz demi hoş görür Settar
Bu sırra Kur'an'la cevabımız var

Haktan bize her dem hidayet olur
Muhammed Ali'den inayet olur
Saz çalsak Allah'a ibadet olur
Davud Peygamber'den rebabımız var

Bu ana değin ta Kâlû Bêlâ'dan
Haberimiz vardır her maceradan
Harâbi'ye ihsan olmuş Hüda'dan
Okuyoruz işte kitabımız var


--------------------------------------------------------


7.Kâbe ile Puthane

Sofi nefret mi verir meclis-i rindane sana
Yoksa sıklet mi verir sohbet-i mestane sana

Meşe-i hamr-i Hüdadan haberin yok zira
Saki-i Bezm-i Ezel sunmadı peymane sana

Cur'a-i cam-i ilahiden eğer içse idin
Bir olurdu o zaman mescid ü meyhane sana

Sana göstermeyecek sahib-i maksud-u cemal
Çünkü ta Kâlû Bêlide dedi bi-gâne sana

Eyleme gebr ü müselmanı Harâbi tefrik
Çünkü birdir bilürüz kâbe vü puthane sana


--------------------------------------------------------


8.İlmin Deryasıyız Biz

Ey vaiz sen bize vaaz edemezsin
Çünkü her bir ilmin deryasıyız biz
Bizim yurdumuza hiç gidemezsin
Hakikat Kaf'ının Anka'sıyız biz

Haberdar olaydın sırr-ı Sübhandan
Ferâgat ederdin küfr ü imandan
Bir şey anlamadın sen magz-ı Kur'an'dan
Kur'an'ın esrar-ü manasıyız biz

Biz tertip eyledik Kab-ı Kavseyn'i
Kurb-u ev ednada kurduk ayini
Fehm eyleyemezsin sen o mabeyni
Mirac'ın leylet'el esrarıyız biz

Tur'da biz Musa'yı irşad eyledik
İsa'yı çarmıhtan azad eyledik
Çıkardık göklere imdat eyledik
Bunların sebeb-i ihyasıyız biz

Kaf ü nun'dan daha nişan yok iken
Bu görüp bildiğin cihan yok iken
Hakka sığınacak mekan yok iken
Bizde gizlenmişti amasıyız biz

İbrahim'e nâr-ı gülzar eyledik
"Tecri min tahtihel enhar" eyledik
Yok iken Harâbi biz var eyledik
Bu kevn ü mekanın Hüdasıyız biz


--------------------------------------------------------


9.Enbiya İçinde Şakk-ül Kamerin

Enbiya içinde Şakk-ül Kamerin
İcrası Ahmed-i Muhtara mahsus
Zülfikar ü Düldül, Feth-i Hayber'in
Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus

Ne erler halketti Hazret-i Bâri
Kimi şire bindi, gem etti marı
Velakin yürütmek cansız duvarı
Hacı Bektaş Veli Hünkar'a mahsus

"Men aref" sırrını idrak eylemek
Mansur-u vech "en el Hak" nutkun söylemek
Mürşid-i kâmilin pendin dinlemek
Harâbi vakıf-ı esrara mahsus


--------------------------------------------------------


10.Zahid Mezhebinden Sual Olunsa


Zahid mezhebinden sual olunsa
Dersin ki mezhebim Ebu Hanife
Zerre kadar senin imanın olsa
İmam demez idin böyle herife

Haşa, sümme haşa imam değildir
Vallahi İmam-ı Âzam değildir
İmamlık bertaraf İslam değildir
Kulak asma böyle bir er caife*

Hazret-i Cenab-ı Nebi-i İhsan
Evladına oldu bu herif düşman
Harâbi sen İmam Cafer'e bağlan
Başka mezheplere etme vazife

* "caife" kelimesinin anlamı "içe işleyen yara" imiş. Ben bir alaka kuramadım.


--------------------------------------------------------


11.Ey Hace Sen Bizi Cahil mi Sandın?

Ey hace sen bizi cahil mi sandın
Biz Ledün İlminin ulemasıyız
Bizi mezhebine dahil mi sandın
Biz Beni İsrail enbiyasıyız

Gerçi okuyorsun "levlâke levlâk"
Fakat perdesini edemezsin çak
Cahilsin bizi de etmedin idrak
Biz o Künt-ü Kenz'in muammasıyız

Mecma-ül Bahreyni abad eyledik
Hızra âb-ı hayat imdad eyledik
Tur'da biz Musa'yı irşad eyledik
Biz Hacı Bektaş'ın hulefasıyız

Sakın Harâbi'yi divâne sanma
Bakıp sözlerine efsane sanma
Hasılı sen bizi bi-gâne sanma
Biz Allah'ın halis akrabasıyız


--------------------------------------------------------


12.Ey Derviş Açlıktan Etme Şikayet

Ey derviş açlıktan etme şikayet
Tekkeyi bekleyen çorba içermiş
Derya kenarında kalma nihayet
Atı alan Üsküdar'ı geçermiş

Bir insanın doğru özü olursa
Hakkı ispat eder sözü olursa
Kendini görecek gözü olursa
Pirincin taşını görüp seçermiş

Hazret-i Peygamber bak ne söylemiş
Harâbi de ona iman eylemiş
Dünya mezraa-i ahiret imiş
İnsan ektiğini mutlak biçermiş


--------------------------------------------------------


13.Biz

Bize takdir olmuş Kâlû Bêlâ'dan
Anınçün sâkine-i meyhaneyiz
"Sekahüm" hamrini tâ ezeliden
İçtik dost elinden mestaneyiz biz

Hakk'ı her bir şeye kâdir biliriz
Dünya vü uhraya nâzır biliriz
Her nereye baksak hazır biliriz
Sâcid-i Kâbe-i puthaneyiz biz

Harâbi sen bizi divâne sanma
Özünü fehm etmez mestane sanma
Yıkılmış çürümüş kaşâne sanma
Hazineler dolu viraneyiz biz


--------------------------------------------------------


14.Didar-ı Âdemde

Didar-ı Âdem'de Hazret-i Sübhan
Hudud-u müphemi tastir eylemiş
Nüsha-i kübradır vücud-i insan
Maye-i hikmetle tahmir eylemiş

Kab-ı Kavseyn yazmış ebruvânına
Serahen vehhaben dü çeşmanına
İki gamze ile her müjganına
Sure-i fetahnâ tahrir eylemiş

Kur'an'da buyurmuş Hallak-ı Ezel
İnsandan yok imiş bir nesne güzel
Ey Harâbi resmini Ressam-ı Ezel
Hâme-i kudretle tasvir eylemiş


--------------------------------------------------------


15.Zühd-ü Riya

Zühd-ü riya ile olan ibadet
Hatadır Hazret-i Settar'a karşı
Böyle namaz ile olamaz ümmet
Hiç kimse Ahmed-i Muhtar'a karşı

Allah gözlerine çekmiş bir perde
Yok dersin Allah'ı gökte ve yerde
Gösterelim, gel de gör Hakkı nerde
Secde eyleyesin didara karşı

Ebsem ol Harâbi, sen nasıl ersin
Halli müşkül böyle sözler söylersin
İçtinab et, belki hata edersin
Haydar-ı Kerrar'a, Hünkâr'a karşı


--------------------------------------------------------


16.Vardır

Cahiller çekemez ehl-i kemali
Zira sözlerinin hikmeti vardır
Nasıl anlatayım bilmem bu hali
Ehl-i dilin, şan ü şöhreti vardır

Vücud-u merdümü, kamil ü irfan
Sızdırılmış altın gibidir her an
Her nereye gitse olsa nümayan
İtibar ederler kıymeti vardır

Kâmillerin ilm ü irfanı malum
Aklı, fikri, fazlı, irfanı malum
Sözü özü doğru, vicdanı malum
Her müşkülli hâle kudreti vardır

Bir insan, cahil ü nadan olursa
İnsan suretinde hayvan olursa
Harâbi'ye karşı düşman olursa
Mutlak onda haset illeti vardır


--------------------------------------------------------


17.Bir Zaman Camiye

Bir zaman camiye devam ederdim
Aklımca sanırdım müslüman oldum
Vaaz dinlemeye hergâh giderdim
Me'mul ederdim ki zî-iman oldum

Sonra puthaneye eyledim devam
Baktım ki Muhammed ona da imam
İmameyn masuman cümlesi tamam
Eski taatime peşiman oldum

Gördüm ki Muhammed Dede Babadır
Kıble kendi; namaz, niyaz onadır
Ben de secde ettim, emr-i Hüdadır
Harâbi yeniden müslüman oldum


--------------------------------------------------------


18.Kur'an Kelamımızdır

Ey koca Kab-ı Kavseyn
Bizim makamımızdır
Hizmet için de madem
Cibril gulamımızdır

Surette rind ü meyhur
Mest ü harabız amma
Sirette hak ile hak
Olmak nizamımızdır

Duvara karşı secde
Etmek bize ne hacet
Bizim namazımızda
Allah imamımızdır

Ey vaiz-i riyakâr
Kur'anı bilmiyorsun
Gel bizden anla zira
Kur'an kelamımızdır

Şer-i Şerif'i tağyir
Etme sakın Harâbi
Zahitlerin helali
Bizim haramımızdır